Phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023

Thứ tư, 08/03/2023 Đã xem: 329 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Thực hiện Quyết định số 104/QĐ-UBATGTQG ngày 02/3/2023 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2023, ngày 08/3/2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-BATGT về tổ chức thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm 2023.

- Mục đích của phong trào thi đua nhằm tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) ở tất cả các lĩnh vực giao thông vận tải để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Các tổ chức, cá nhân thi đua thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao, phấn đấu kéo giảm từ 5%-10% số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông so với năm 2022; giảm tai nạn giao thông do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông; giảm tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; giảm tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải; tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường chính, đường du lịch trên địa bàn tỉnh;

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng;

Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân, thông qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm TTATGT trong các đơn vị, địa phương, quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”;

Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua.

- Phong trào thi đua đặt ra yêu cầu phải được phát động và triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người tham gia công tác bảo đảm trật tự ATGT hưởng ứng, thực hiện thường xuyên, liên tục;

Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thực chất, hiệu quả, phù hợp với mô hình tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và điều kiện cụ thể của đơn vị và bám sát chủ đề năm an toàn giao thông 2023; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự ATGT với các phong trào thi đua của ngành, địa phương phát động;

Phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn; gắn kết công tác bảo đảm TTATGT với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương;

Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, phối hợp chặt chẽ kết quả thực hiện phong trào thi đua với khen thưởng; khen thưởng phải dựa trên kết quả thành tích thi đua, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, nhằm động viên tinh thần cùng với khuyến khích bằng lợi ích vật chất, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tăng tỷ lệ khen thưởng hợp lý với công chức, viên chức và các lực lượng trực tiếp làm công tác bảo đảm TTATGT.

- Theo Kế hoạch, phong trào thi đua được tập trung vào 08 nhóm nhiệm vụ sau đây :

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự ATGT; Chỉ thị số 12/CT- TTg ngày 02/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô và công tác bảo đảm trật tự ATGT đường sắt; Chỉ thị số 23/CT- TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT đường thuỷ nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị số 29/CT- TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT- TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Chỉ thị số 24/CT- TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự ATGT trong hoạt động vận tải đường bộ. Kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban ATGT Quốc gia.

2. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn. Lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào các quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải.

3. Bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xoá bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa, xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thuỷ nội địa.

4. Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

5. Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

6. Kiên trì xây dựng văn hoá giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, thực thi pháp luật, cung ứng hạ tầng, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên mạng xã hội và hạ tầng số; vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

7. Nâng cao năng lực, hiệu quả thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT và phòng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm bảo đảm an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế (nạn nhân nhập viện, số liệu người chết, bị thương do TNGT), Tài chính.

8. Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện đến hết ngày 31/12/2023./.

VP Ban An toàn giao thông tỉnh

Ý kiến bạn đọc