Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình hướng dẫn tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư

Thứ tư, 30/08/2023 Đã xem: 194 | Nhận xét: 0
 • Đánh giá cho bài viết:
 • 0 điểm ( 0 đánh giá )

    Nhằm tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ninh Bình đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền trên dịa bàn tỉnh, các nội dung chính như sau:

    Về mục đích, yêu cầu

    - Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất nhận thức tư tưởng và hành động trong Đảng, sự đồng thuận của Nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục giảm tai nạn giao thông một cách bền vững và hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh.

    - Thông qua tuyên truyền, góp phần nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư; xác định bảo đảm trật tự an toàn giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; nêu cao vai trò, trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, tích cực vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

    - Công tác tuyên truyền về bảo đảm trật tư an toàn giao thông cần bám sát và gắn với chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đa dạng hóa nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp, hấp dẫn với từng nhóm đối tượng, lấy thay đổi hành vi là tiêu chí đánh giá hiệu quả các thông tin, tuyên truyền.

    Công tác tuyên truyền tập trung vào 6 nội dung chính như sau

    1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Nhấn mạnh, làm rõ vị trí, vai trò của công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là động lực phát triền kinh tế - xã hội, là thành tố quan trọng trong giữ vũng kỷ cương xã hội, bảo đảm an ninh con người, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

    2. Tuyên truyền khẳng định vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi, lĩnh vực quản lý, địa bàn phụ trách, gắn với quá trình xây dựng và thực hiện quy hoạch, chiến lược, chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. Phản ánh các hoạt động, kết quả triển khai nhiệm vụ nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành. Kịp thời phát hiện, tham mưu tháo gỡ những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

    3. Tuyên truyền, vận động, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp hành pháp luật về giao thông; ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa gia đình – nhà trường – cơ quan chức năng – đoàn thể trong tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, chuẩn mực cho thanh thiếu nhi. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tích cực tham gia, hưởng ứng Cuộc vận động “Thượng tôn pháp luật dể xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền, vận động với giám sát, kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

    4. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và Nhân dân thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỗi cá nhân chủ động, tự giác chấp hành pháp luật, ủng hộ, cổ vũ những tấm gương về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào quá trình xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng.

    5. Biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật giao thông, thực hiện ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông; tôn vinh và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư.

    6. Phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông; đấu tranh , phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ chươg, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước.

    Hình thức tuyên truyền: Tùy thuộc và điều kiện, hình thức thực tế của các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị có thể tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp như:

    - Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền trên báo chí, trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và trên Intenet, mạng xã hội.

    - Tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như bản tin, thông báo nội bộ, tài liệu, sách, tờ rơi, tờ gấp…với nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

    - Tổ chức sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, sân khấu hóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thông qua hội thảo, tọa đàm, phát động các cuộc thi tìm hiểu về bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

    - Tuyên truyền thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, qua hệ thông tin cơ sở như (Loa phát thanh, đội truyền thông lưu động)…, thông qua các tổ chức chính trị- xã hội, xã hội – nghề nghiệp.

    - Tuyên truyền cổ động trực quan ( băng rôn, panô, áp phích, bảng điện tử…) đặt tại các điểm công cộng, nơi đông dân cư, cơ quan, trường học, nhà sinh hoạt cộng động…với một số thông điệp sau:

 1.  An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi nhà.
 2.  Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông.
 3.  Đã uống rượu, bia – Không lái xe.
 4.  Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một giây, chậm cả đời.
 5.  Luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy.
 6.  Đội mũ cho con – Trọn tình cha mẹ.
 7.  Đi đúng làn đường, an toàn, thông suốt
 8.  Tham gia giao thông xanh, sạch, an toàn.
 9.  Đi xe buýt – ít nguy cơ.

Nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả cá nội dung trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan, cụ thể như sau:

 1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

    Ban hành Hướng dẫn tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí; các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cấp tỉnh, các sở, ban ngành liên quan; tuyên truyền tại hội nghị báo cáo viên.

    Tổ chức tuyên truyền tại hội ghị giao ban báo chí, trong Thông báo nội bộ và Cổng thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh.

    Chỉ đạo, định hướng, theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh; phối hợp xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc, chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, của đất nước.

 1. Ban An toàn giao thông tỉnh

    Chỉ đạo, quản lý chặt chẽ, không để xảy ra sai sót các thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Công an tỉnh, các cơ quan có liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, tổ chức các chương trình thường kỳ, các chuyên mục về an toàn  giao thông để tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thưc, ý thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn của người dân trên địa bàn tỉnh.

 1. Các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

    Chỉ đạo công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 23/CT/TW của Ban Bí thư trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với địa bàn phụ trách; thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người dân tuân thủ nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; lồng ghép nội dung bảo đảm trật tự, an toàn giao thông với các chương trình lớn, như chương trình xây dựng nông thôn mới…

 1. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo định hướng các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ trì phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, chỉ đạo Ban an toàn giao thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động truyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bảo đảm nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng; hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp.

 1. Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh

    Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kê hoạch chỉ đạo, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đưa các nội dung tuyên truyền vào trang thông tin điện tử của địa phương, đơn vị gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị.

    Thường xuyên cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến kiến thức, tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thưc của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng mô hình, điển hình trong thực hiện Chỉ thị 23- CT/TW của Ban Bí thư.

    Nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong quá trình triển khai, thực hiện Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư, kịp thời, báo cáo đề xuất với cấp ủy và các cơ quan liên quan.

 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh.

    Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị 23-CT/TW của Ban Bí thư bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả; chú trọng tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị- xã hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền thông qua sinh hoạt thường kỳ của tổ chức chính trị- xã hội, biên soạn tài liệu tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông. Vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các cấp hội tích cực tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị, phát hiện kịp thời, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

 1. Các cơ quan báo chí của tỉnh

    Căn cứ Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch tuyên truyền trật tự, an toàn giao thông, tăng cường tin, bài viết tuyên truyền thường xuyên, liên tục về bảo đảm trật tự an toàn, giao thông; chú trọng sử dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông với hình thức sinh động, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân; kịp thời đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chống phá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, gây cản trở, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh, của đất nước./.

                                                                                                                     Văn phòng Ban an toàn giao thông

                                                                                                                                             Chính Lê

Ý kiến bạn đọc