Ngày xuân nói về văn hóa giao thông

13/09/2018 1238 0
Theo các nhà nghiên cứu, văn hóa giao thông là một tập hợp những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra theo lý tưởng chân - thiện - mỹ trong lĩnh vực giao thông. Nói đến văn hóa giao thông là nói đến cái phải, cái đẹp, cái thiện của con người trong các vấn đề có liên quan đến giao thông.

Dữ liệu đang được cập nhật

Dữ liệu đang được cập nhật

Dữ liệu đang được cập nhật