Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm an toàn giao thông 2024

Thứ ba, 02/01/2024 Đã xem: 11 | Nhận xét: 0
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

     Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong tình hình mới; Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính Phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 149/NQ-CP ngày 21/9/2023 của Chính Phủ ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW; Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Chính phủ về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 689/KH-UBATGTQG ngày 19/12/2023 của Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia về thực hiện Năm an toàn giao thông 2024, Ban An toàn giao thông tỉnh đã ban hành Kế hoạch 113-KH-BATGT ngày 29/12/2023 về việc triển khai thực hiện Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, các nội dung triển khai như sau:

     Mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn; Kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông cả về số vụ, số người chết số người bị thương. Khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm, tại các đô thị và không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngay từ tháng đầu, quý đầu và cả năm 2024. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, quán triệt nhiệm vụ đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; tuyệt đối tuân thủ pháp luật về trật tự an toàn giao thông, từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị thực thi công vụ. Lấy chỉ tiêu tuân thủ Luật Giao thông đường bộ và các quy định về an toàn giao thông làm tiêu chí đánh giá, xếp loại học sinh, sinh viên, công chức, viên chức và người lao động hàng năm. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trước hết là chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và khoa học dữ liệu trong quản lý điều hành vận tải; điều khiển giao thông; tuyên truyền an toàn giao thông; giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

     Để thực hiện được mục tiêu trên, các cơ quan cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần tập trung thực hiện tốt 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

     Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trước hết là tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết 149/NQ-CP và Chỉ thị 10/CT-TTg. Tiếp tục kiện toàn chức năng nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực hiệu quả của Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

     Xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách pháp luật và các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nhằm áp dụng kịp thời, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào thực tiễn; lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, tỉnh, quy hoạch sử dụng đất, xây dựng đô thị, nông thôn và các quy hoạch chuyên ngành về giao thông vận tải; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngay sau khi Luật Đường bộ và Luật Trật tự an toàn giao thông được Quốc hội thông qua.

     Bảo đảm tiến độ chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông đối với kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác, như: tằn cường thẩm tra thẩm định an toàn giao thông đối với công trình đường bộ đang khai thác; xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông; xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt; ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến luồng đường thủy nội địa.

     Nâng cao chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện giao thông vận tải; hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phương tiện, linh kiện, vật liệu và hạ tầng để tạo thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và lưu hành đối với phương tiện thân thiện với môi trường.

     Tái cơ cấu vận tải, nâng cao thị phần vận tải đường sắt, đường thủy nội địa, giảm dần phụ thuộc vào đường bộ; đẩy nhanh tiến độ phát triển hệ thống vận tải công cộng trong đô thị và liên tỉnh.

      Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong quá trình xây dựng thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông; đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông theo hướng lấy thay đổi hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả; đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số với các nội dung phù hợp với từng đối tượng, vùng, miền, dân tộc; vận động, hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo trật tự an toàn giao thông vào chương trình, hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải.

     Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả và hiệu lực quản lý, điều hành trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các lực lượng, đơn vị chức năng, nhất là trong công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm giao thông, đăng ký, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép đối với người và phương tiện giao thông; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh việc khai thác, sử dụng hệ thống xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình để phục vụ công tác quản lý vận tải; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, xây dựng cơ sở dữ liệu về trật tự an toàn giao thông, bảo đảm khả năng kết nối, sử dụng chung các cơ sở dữ liệu giữa ngành Giao thông vận tải, Công an, Y tế, Tài chính phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

     Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, cứu chữa nạn nhân và khắc phục hậu quả tai nạn giao thông; cải thiện năng lực sơ cứu tai nạn giao thông cho nhân viên y tế thôn, bản, trạm y tế; nâng cao năng lực chuyên môn, phương tiện, trang thiết bị cho bệnh viện và trung tâm y tế tuyến huyện bảo đảm khả năng tiếp cận hiện trường và cứu chữa đa số thương tích cho nạn nhân tai nạn giao thông; khẩn trương xây dựng ứng dụng báo thông tin tai nạn giao thông trên nền kỹ thuật số nhằm kịp thời nắm bắt thông tin để xử lý và khắc phục hậu quả của tai nạn giao thông./.

                                                                                                      Văn phòng Ban an toàn giao thông

                                                                                                                          Lê Loan

Ý kiến bạn đọc